Om K-Skola

K-Skola har upphört som företag. Även K-Schema är nu fritt men utan support till nya användare. Äldre användare har fortsatt support, se nedan. Notera i stället följande. 

- De flesta frågor som kommer till K-Skola besvaras av manualen. Försök lösa eventuella problem den vägen. Flertalet av programmets inställningar, t ex inför nytt läsår, görs i Listor / schema.ini.

- Filen readme.txt som medföljer programpaketet innehåller en avdelning Felsökning som kan vara till nytta.

- Programmet bör vara förhållandevis buggfritt eftersom det används på många skolor och alla rapporterade fel åtgärdats. Skulle problem uppstå som kan misstänkas bero på programfel: försök få grepp om i vilka situationer problemen uppstår och undvik om möjligt de situationerna.

Till äldre kunder:
Hämta senaste version utan kodnyckel. Finns aktuellt schema, öppna detta. Skriv in skolans namn under schema.ini / Allmänt. Spara schemat. Klicka också 'Spara i schema.ini'. Support ges som tidigare via info[at]k-skola.com
. Se också ovan.

Hemsidan
kommer att ligga kvar till utgången av 2024. Därefter på annan plats. Googla då K-Skola schema. Även nuvarande mejl-adress kommer då att upphöra.

 


Om K-Närvaro

  • Snabb registrering av frånvaro, sena ankomster, kommentarer och omdömen. Samt anmäld frånvaro.
  • Rapporter på skärm eller papper för elev, klass eller grupp.
  • Hemsändning av rapporter som e-post enligt uppgjorda e-postlistor.
  • Föräldrar kan med lösenord se rapporter på skolans hemsida.
  • Olika sorters statistik för skolan.
  • Utskrift av grupplistor med valfritt rutnät.
  • Möjlighet att skicka meddelanden till kollegor.
  • Möjligheter att samla in och sammanställa omdömen, t ex inför föräldrasamtal.

Programmet skapades ursprungligen som ersättning för vägglistor för frånvaroanteckning. Det har sedan dess utökats med ett antal funktioner men svarar inte mot aktuella krav på full webb-basering och integrering av olika slags elevdokumentation. Det är ett komplement till K-Schema framför allt för mindre skolor som anser att de i presentationen uppräknade funktionerna är tillräckliga för deras behov.

Före skarp användning bör programmet testas ordentligt som kontroll av att det fungerar tillfredsställande med aktuell kombination av operativsystem i server och användardatorer.

Programmet är lättanvänt för användarna och kräver inte heller mycket underhåll. Det ska dock finnas en datorvan administratör som har nära till manualen, sköter det ändå nödvändiga underhållet, bistår kollegor och tar hand om de problem som sällsynt kan uppstå.

 


Versionshistorik

Om äldre version är från 2004 eller tidigare kan nya systemfiler behöva hämtas:  k-skola.zip. Kör åter  medföljande Install.

K-Schema

4.4 Programmet fritt och utan kodnyckel. Skriv in skolans namn i Schema.ini / Allmänt.
4.2 Mer flexibla veckoangivelser vid utskrift/export (veckovis schemaläggning).
4.1a Buggfix avseende konverteringen av scheman med äldre veckoangivelser, se 4.0
4.1 Utvecklade möjligheter att skapa individuella elevscheman. Grupper med elevlistor kan skapas och schemaläggas. I verksamheter med litet elevantal kunde man tidigare behandla eleverna som klasser. "Klasserna" kunde slås ihop i "arbetsenheter". Hanteringen har förbättrats så att 1) arbetsenhetsbeteckningar (alltså namn på grupper) kan visas på scheman i st f "klass"-uppräkningar, även t ex på schemaexport till Schoolsoft, 2) ändringar i dessa grupper genomförs i de skapade lektionerna. Se 5.8, 5.9 och 9.3 i manualen.

4.0 Programmet utvecklat för kursverksamhet som löper året runt. Schema kan läggas för flera år genom att unika veckonummer nu måste anges. Äldre scheman konverteras vid öppning. Nytt är också en översikt i separat fönster över alla klasser, personal och salar.
3.68 Icke-maximerat fönster väljs för stora skärmar.
3.65 Nytt schemaläggningsläge för folkhögskolor, komvux m fl med klasslösa scheman och fasta tider. Ny vy där tvärschema för hel vecka visas.
3.63 Teckenstorlek för text i schemarutor kan väljas. Förbättrad disponering av rutorna.
3.61 Salsinformation (antal platser, utrustning mm) kan införas i salslistan.
3.6 Vid veckovis schemaläggning kan för angivna veckor väljas att skapade lektioner separeras så att de kan läggas olika dag/tid. Tidigare fick man skapa en lektion i taget.
3.58 Schoolsoft-anpassningen ej förvald. Det vållade problem att schoolsoft-anpassade scheman inte kunde öppnas i äldre versioner av programmet.
3.57 Export av schema till Schoolsoft. Lektioner förses nu med de unika lektionsid-nummer Schoolsoft kräver.
3.56 Vid skapandet av lektioner kan klasser, personal och salar väljas från listor.
3.55 Allmän not kan bifogas utskrivna/exporterade scheman.
3.54 Signaturlista kan bifogas utskrivna/exporterade scheman. Inlagda e-postadresser liksom webb-adresser i lektionsnoter förvandlas till länkar i exporterade schemalistor (avsett främst för kursscheman). 
3.53 Scheman kan slås ihop, t ex om olika enheter på skolan lagt egna scheman.
3.52 Vid veckovis schemaläggning kan valda lektioner flyttas, t ex om en schemalagd kurs får ändrat startdatum.
3.51 Nya grafiska tjänstgöringsöversikter när programmet används för framställning av tjänstgöringsscheman.
3.5 Individuella elevscheman kan skapas.
3.45 Olika uppsättningar inställningar för utskrift, export och uppladdning kan skapas och sparas med schemat.
3.44 Export till Excel och andra kalkylprogram. Snabbkopiering av lektioner (håll ner CTRL).
3.41 Läge för skapande av rena tjänstgöringsscheman (andra verksamheter än skola).
3.4 En del ommöbleringar för ökad smidighet. Förslagsläge där programmet lägger ut ämne i klassveckoschema.
3.34 Schemaläggning även lördag och söndag.
3.32 Schemarutor kan fyrdelas. Avstavning av långa ämnesnamn. Färg på webb-scheman.
3.31 Veckovis schemaläggning: översikt över alla veckors utläggning för vald klass, lärare eller sal, nytt alt. för tidssummering..
3.3 När lektion dras i veckoschema visas bredvid detta miniatyrer av inblandade lärares veckoscheman.
3.23 K-Schema medger inte samtidig användning över nätverk men kan nu varna om ett schema redan öppnats av annan användare.
3.21 Funktion som automatiskt matchar dagsschema och veckoschema vid delad visning.
3.2 Delad visning: alla schematyper kan kombineras.
3.14 PDF-export av schemalistor (se version 2.88).
3.05 Matsalsschema kan erhållas.
3.04 Lärares arbetstid kan läggas in och visas som bakgrundsrutor till övriga schemarutor. 
3.02 Arbetslag kan anges.
3.01 Kollisionskollen kan upphävas för angivna "ämnen". Användbart t ex för lunchscheman.
3.0 PDF-export av scheman. Dessa kan exporteras separat eller slås ihop på olika sätt i PDF-filerna. Ångerfunktion. Nya hjälptexter. Schema.rtf skall finnas i programmets mapp. Radera Schema.doc.
2.89 Uppladdning till hemsida av scheman och schemalistor.
2.88 Schemalistor (ren text) kan exporteras som HTML. Avsett speciellt för webbpublicering eller e-postsändning av kursscheman.
2.84 Lektioner kan skapas genom markering i schema.
2.83 Ändrad tidsberäkning av delade lektioner. Se hjälpavsnitt 4.1.
2.82 Ändrad angivelse och hantering av undervisning/annat lärararbete. Se hjälpavsnitt 2.8 och 3.3.
2.79 Upp till 24 klasser i dagsschema. Växling dagsschema/klasschema genom dubbelklick på klass/dagsbeteckningar.
2.75 Skapandet av arbetsenheter flyttat till Schema.ini. Arbetsenhetsbeteckningar kan användas vid utskrift m m.
2.7 Översikten kan visa vilka lektioner som kan läggas vald tid.
2.4 Scheman kan skrivas ut som kompakta textlistor.
2.2  Även lektionsrutor på lärar- och salsscheman kan delas.
2.1  Veckovis schemaläggning möjlig.
2.0  Tjänstefördelning integrerat i programmet.

K-Närvaro

2.53c Skolor med vuxenelever bör uppdatera.
2.53b Rättelse av fel som tog bort markeringen Autobackup när terminsdata uppdateras i Franvaro.ini.
2.52 Förbättrad hantering av klassinfosidorna. Bilagor kan laddas upp och länkas från dessa.
2.49 Veckosnitt för beräkning av procentuell frånvaro kan anges för enskilda elever, se hjälpavsnitt 2.8/Elevrapport.
2.48 Tillägg till Utvecklingssamtal typ 1: Inläsning av omdömestext från fil, filtrering av lista med egna omdömen.
2.47 Rapporterna Elev, termin skärm/utskrift kan visa elevers procentuella frånvaro i olika ämnen. Även för låsåret.
2.46  Rättelse av hantering av personnummer för elever födda 2000 eller senare. Om version tidigare än 2.45a använts för sådana elever måste gjorda registreringar korrigeras innan den nya versionen börjar användas! Packa upp detta korrigeringsprogram i K-Närvaros mapp. Läs konvreg.txt. Hantering av flextid, se hjälpavsnitt 8.3. Summering av inläst tid. Registreringar kan göras utan att schemaposition lagts in. Tillagda lektioner och schemabrytande aktiviteter kan redigeras.
2.44 Elever kan frånvaroregistreras från lista med frånvaroanmälda. Främst för klasslärare i lägre årskurser.
2.43 Personliga skrivarval kan göras.
2.42 Frånvaroanmälan viss tid flera veckor möjlig.
2.39 Daglig backup. Höj ev. maxutrymmet i Franvaro.ini.
2.38  Programmet copyfv för automatisk inläggning av programfilen när programmet inte används, se readme.txt.
2.37 Tillägg till utvecklingssamtal 1 (pdf-export) och 2 (bl a utskrift av egna omdömen). 
2.34 Förbättrad säkerhet i filhanteringen.
2.31 Anpassning av rapporter, webbscheman och klasshemsidor till Firefox.
2.3 Publiceringsverktyg för information till klasshemsidor. 
2.22 Den nya blanketten för utvecklingssamtal (ver 2.1) kan innefatta omdömen från tidigare terminer. Statistik för omdömena. Programmet byter namn från K-Frånvaro, som helt enkelt speglade den centrala funktionen att registrera frånvaro, till K-Närvaro, som speglar syftet att befrämja närvaro. De olika programfilerna behåller sina äldre namn.
2.21 Nytt sätt att ange klassers veckotid för beräkning av procentuell frånvaro. Se hjälpavsnitt 2.5/Rapporter.
2.2 Direkt tillgång till tidigare terminers rapporter. Statistik över flera terminer. Hela läsårets frånvaro kan skrivas ut på vårterminsrapport. Se instruktioner nedan för övergång till denna version.
2.1 Ny alternativ och mer omfattande blankett för insamling av omdömen till utvecklingssamtal och IUP. För varje ämne kan upp till 20 rubriker anges med vardera 2-5 bedömningsalternativ. Samt fritextrutor. 
2.05 Översikt över klassernas frånvaro, uppdelad på anmäld/ej anmäld frånvaro, samt sena ankomster.
2.0 Föräldrar med lösenord kan se elevrapporter på skolans hemsida. Flera e-postadresser kan anges för varje elev. Mapp för automatisk backup kan väljas. Nya hjälptexter. Frånvaro.rtf skall finnas i programmets mapp. Radera Frånvaro.doc. Ev. lösenord till franvaro.ini måste anges på nytt.
1.63 Funktion för inklistring av elevrapporter i e-postmeddelanden i de fall den automatiska sändningen inte kan användas.
1.62 Grupplistor kan importeras från kopia av tidigare termins listor.
1.6  Möjlighet att skapa och fylla i underlagsblanketter för utvecklingssamtal.
1.54 Insamling och sammanställning av omdömen, t ex inför föräldrasamtal.
1.53 Även registreringar i rapporten Elev, termin, skärm kan tas bort i grupp.
1.52 Bilagor (längre lektionskommentarer och omdömen) kan skrivas. Alla rapporter kan erhållas för egenskapade grupper.
1.51 Summerad frånvaro anges i timmar och minuter i st f antal frånvaroregistreringar
1.5 Längre kommentarer kan skrivas. Arkivering och tömning av mappar inför ny termin.

K-Val
1.22 Nya hjälptexter. Val.rtf skall finnas i programmets mapp. Radera Val.doc. 
1.21 Översikt över elevers placeringar tidigare terminer kan erhållas.

K-Sal
1.35 Om man som not vid skapandet av lektioner i K-Schema anger veckor (schemaläggningen ej veckovis) används denna information av K-Sal.
1.34 Bokningar kan göras för flera veckor.
1.33 Mapp för automatisk backup kan väljas.
1.31 Visning av personalscheman.
1.3 Veckoscheman för valda bokningsobjekt kan skrivas ut.
 


Instruktion för övergång från K-Närvaro äldre än version 2.2

Med version 2.2 har du direkt tillgång till arkivmapparna med tidigare terminers registreringar och kan få statistik för flera terminer. För varje arkivmapp förfars på följande sätt:
 
1. Om mappen inte redan är döpt till ht04, vt05 osv, ändras namnet till denna form.

2. Öppna mappens Franvaro.ini i Anteckningar. Lägg in fullständig sökväg till mappens schemafiler och elevlista, t ex
  
SCHEMA: d:\k-skola\ht04\04
ELEVER: d:\k-skola\ht04\elever.txt
  

3. Starta programmet i programmappen och ange terminen vid inloggningen. Klicka Arkiv / Franvaro.ini / Tömning /Summera terminens frånvaro. Härvid skapas en fil, t ex ht04.txt i programmappen.

4. Franvaro.exe kan raderas i arkivmappen.

Åter